Foreningsarbejde + Vedtægter

Vedtægter
vedtaget d. 9.6.2011
ændret 29.11.2011

§ 1. Navn og hjemsted
stk. 1.1
Foreningens navn er ”Verdens Sirener”.

stk. 1.2
”Verdens Sirener” eksisterede fra 2009-2011 som et tidsbegrænset projekt i VerdensKulturCentret. Efterfølgende blev foreningen etableret og vedtaget på generalforsamlingen den 9. juni 2011. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens grundlag er at skabe et kor, hvor kvinder fra hele verden kan mødes til socialt samvær omkring sang. Foreningen er et folkeoplysende initiativ baseret på frivillighed og uafhængig af både politik og religion.

Formålet med foreningen Verdens Sirener er:
• at bidrage til kulturudveksling via sang på kormedlemmernes modersmål. Dette inkluderer også den danske sangskat. Vi prøver at udtrykke den mangfoldighed, som er til stede
• at koret kan optræde i kulturelle/folkelige sammenhænge
• at skabe et mødested for kvinder på tværs af nationalitet og baggrund
• at medvirke til, at kvinderne kan skabe et netværk

§ 3. Medlemskab
stk. 3.1
Foreningen optager medlemmer, som betaler kontingent, og som
– deltager i koret (aktive medlemmer)
– er aktive med og omkring korets løbende aktiviteter, uden at deltage i selve korsangen
– ønsker at være passive medlemmer enten som enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer (passive medlemmer).

stk. 3.2
Medlemskab ophører, når et medlems kontingentrestance har overskredet 3 måneder.

stk. 3.3
Hvis et medlem modarbejder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen træffe beslutning om at ekskludere et medlem. Beslutningen skal efterfølgende bekræftes på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling
stk. 4.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 4.2
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

stk. 4.3
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent og referent
2. Kort skriftlig årsberetning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
4. Forslag til budget og godkendelse heraf
5. Forslag til kontingent og godkendelse heraf
6. Behandling af indkomne forslag:
Forslag skal være indkommet til bestyrelsen fra medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen og videreformidles til medlemmerne inden 1 uge før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af (intern) revisor
10. Eventuelt

stk. 4.4
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal af fremmødte aktive medlemmer, der har betalt kontingent. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

stk. 4.5
Foreningens opløsning: Beslutning om opløsning af foreningen kan tages på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer derfor og denne vedtagelse gentages med mindst 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal være afholdt senest 6 uger efter den først afholdte generalforsamling.
Med fremlæggelse af forslag til opløsning af foreningen, skal være et forslag til fordeling af foreningens endeligt opgjorte formue, og denne kan kun tilfalde andre foreninger i kommunen med så vidt muligt lignende formål.

stk. 4.6
Hvis et medlem ønsker det, kan afstemningen ske skriftligt.

§ 5. Foreningens bestyrelse
stk. 5.1
Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen

stk. 5.2
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer: min. 5 og max. 9 og evt. 1-2 suppleanter.
Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i det løbende bestyrelsesarbejde, men træder til med stemmeret, når et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen eller har længerevarende fravær.

stk. 5.3
Bestyrelsen er på valg hvert år ved generalforsamlingen.

stk. 5.4
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 5.5
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol og formidler løbende sine beslutninger til medlemmerne.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og inddrage medlemmer i bestyrelsens aktiviteter, og skal i øvrigt være åben for medlemmernes ideer og forslag.

stk. 5.6
Verdens Sirener tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformand og mindst et bestyrelsesmedlem.

Når det gælder økonomi, kan formanden og kassereren tegne foreningen alene. Ved formandens forfald af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.

Større økonomiske dispositioner kan kun gennemføres med 2/3 flertal i den fuldtallige bestyrelse.

Intet medlem kan gøres personligt ansvarligt for lovligt udførte dispositioner under udøvelse af Verden Sireners interesser.

§ 6. Foreningens medlemmer
Foreningens medlemmer – Verdens Sirener – er foreningens hjerne og hjerte.
Medlemmerne kan derfor selv tage initiativer eller nedsætte arbejdsgrupper med henblik på at understøtte foreningens formål. Det kan f.eks. være initiativer til:
• at forhandle koncertoptræden – og heri økonomi – med diverse arrangører
• at søge fonde om økonomisk støtte – bestyrelsen skal godkende hver enkelt ansøgning
• at tage initiativer til PR for Verdens Sirener – bestyrelsen skal informeres
• at tage initiativer til at samarbejde om en konkret begivenhed eller sag med andre enkeltpersoner eller foreninger, som kan støtte foreningens formål
• andet, som kan understøtte foreningens formål

For at bestyrelsen kan arbejde, er det nødvendigt, at den holdes orienteret om hvilke initiativer, der er i gang.
Hverken bestyrelsen eller foreningen er ansvarlige for eller hæfter for konkrete initiativer, hvis disse ikke godkendes af bestyrelsen.

Det pointeres i denne sammenhæng, at medlemmernes selvstændige ideer og initiativer er vigtige for foreningens liv og virke. Det er foreningens medlemmer, der får foreningen til at blomstre og udvikle sig.

§ 7. Kontingenter
stk. 7.1
De årlige kontingentstørrelser godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
stk. 8.1
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 del af aktive medlemmer ønsker det.

Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 3 ugers varsel og senest 4 uger efter at der er indgået ønske om det.

§ 9. Regnskab og økonomi
stk. 9.1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk. 9.2
Det reviderede regnskab med kommende budget skal være udsendt til medlemmerne senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

stk. 9.3
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

stk. 9.4
Foreningen må ikke stifte gæld. Vi skal finde en løsning på økonomiske problemer, inden behovet for at lån/kassekredit opstår.

Forretningsorden for Verdens Sirener

  • Forretningsorden opdateres løbende.
  • For at fremme den tværkulturelle mangfoldighed i Verdens Sirener og sørge for, at alle nationaliteter er repræsenteret i foreningen på lige fod, bør der ikke være mere end 25 % af aktive medlemmer med samme modersmål/herkomst. (vedtaget på GF 19. april 2012)
  • For at foreningen kan blomstre og udvikle sig er det vigtigt, at medlemmerne er aktivt med til at hjælpe bestyrelsen i arbejdet omkring korets økonomi, løbende arrangementer, PR samt andre tiltag, der kan understøtte foreningens formål.

Øve-aftener:

  • Alle medlemmerne er med til at bidrage til den gode stemning.
  • Alle kommer til tiden, gerne 5 min før, så småsnakken er færdig, når Tatiana kommer, og vi kan starte præcist kl. 19.
  • Alle er med til at stille stole og klaveret frem samt rydde op, når øve-aftenen er færdig.

Når Verdens Sirener skal give koncert, skal der tages hensyn til følgende:

  • Der skal altid være en koncertansvarlig samt en anden pilot fra bestyrelsen tilknyttet en koncert. Anden pilot udpeges af bestyrelsen og hjælper med de nødvendige ting, hvis der er behov for det.
  • Når man vil deltage i koncerter, skal man huske at komme til mindst en prøve/generalprøve før for at være opdateret med de sidste informationer/koreografi fra dirigentens side.
  • Hvis man ikke er sikker i teksten eller koreografien til selve koncerten, bør man overveje at stå i anden række, derved kan man kigge på pigerne i første række og følge med i deres bevægelser osv. Det giver en bedre harmoni og indtryk.
  • Der skal så vidt muligt ikke være koncert både lørdag og søndag på samme weekend. Der må til gengæld godt være to koncerter samme dag, hvis der ikke er for lang afstand mellem stederne, hvor der optrædes.